Advies vanuit cliëntperspectief

De landelijke geboortezorg is zo georganiseerd dat er ook vaak behoefte is aan adviesorganen. Dit kan bijvoorbeeld een commissie zijn van een organisatie of een specifieke klankbordgroep bij projecten. Vaak is de samenstelling multidisciplinair van aard, dat wil zeggen dat alle verschillende stakeholders met elk hun eigen specialisme vertegenwoordigd zijn. Uiteraard is de cliënt dan een belangrijke partij. Wij vertegenwoordigen de stem van zwangere vrouwen in meerdere adviesorganen. Lees hieronder meer over wat we allemaal doen.

Commissie Kwaliteitsbeleid KNOV

 

 

De KNOV staat voor Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen en is de landelijke koepelorganisatie voor verloskundigen. De Commissie Kwaliteitsbeleid KNOV richt zich op agendering, prioritering en selectie van onderwerpen en (deel)projecten die voor het kwaliteitsbeleid voor verloskundigen relevant zijn. Wij nemen samen met de Patiëntenfederatie Nederland deel aan deze commissie om de belangen van de zwangere vrouw te behartigen.

 

Adviesraad Netwerk Geboortezorg NWNL

 

 

Het Netwerk Geboortezorg Noordwest Nederland is een samenwerkingsverband van ziekenhuizen, verloskundigenpraktijken, kraamzorgorganisaties en jeugdgezondheidszorg in Noord-Holland en Flevoland. Wij zijn lid van de adviesraad en behartigen de belangen van de zwangere vrouw bij alle onderwerpen die worden besproken. Het Netwerk Geboortezorg heeft onder andere de volgende doelen geformuleerd:

  • Vergroten van de patiëntveiligheid, in het bijzonder rondom overdracht van zorg;
  • Versterken van de positie van (aanstaande) zwangere vrouwen en hun partner.

Het Netwerk Geboortezorg is 1 van de 9 consortia waaruit het landelijke kennisnetwerk geboortezorg bestaat. Lees hier meer over de consortia.

 

Klankbordgroep Indiceren in de Kraamzorg

 

Het doel van het project is te komen tot een nieuwe manier van indiceren van kraamzorg die aansluit bij de behoeften van de cliënt, de sector en de partners in de integrale geboortezorg, zodat kraamzorg echt op maat kan worden geïndiceerd. De klankbordgroep is opgericht om de betrokkenheid en het draagvlak van de stakeholders te waarborgen. Stichting Zelfbewustzwanger neemt deel aan de klankbordgroep in samenwerking met Patiëntenfederatie Nederland, Stichting Kind & Ziekenhuis en de Hellp-stichting om de stem van kraamvrouwen te vertegenwoordigen.

 

 

Adviesraad BUZZ-project

 

Het BUZZ project (Bespreken Uitkomsten Zwangerschap met de Zwangere) heeft tot doel om zwangere en recent bevallen vrouwen beter inzicht te geven in de voor haar relevante keuzes en uitkomsten, zodat zij geïnformeerd kan beslissen over haar zorg en voor haar (ongeboren) kind. Daarnaast kunnen de uitkomsten gebruikt worden voor het verbeteren van de kwaliteit van de zorgverlening, benchmarking, het verzamelen van cliëntervaringen en voor onderzoek. Stichting Zelfbewustzwanger neemt samen met Patiëntenfederatie Nederland deel aan de adviesraad van dit project om de belangen van de zwangere vrouw te behartigen.