Advies vanuit cliëntperspectief

De landelijke geboortezorg is zo georganiseerd dat er ook vaak behoefte is aan adviesorganen. Dit kan bijvoorbeeld een commissie zijn van een organisatie of een specifieke klankbordgroep bij projecten. Vaak is de samenstelling multidisciplinair van aard, dat wil zeggen dat alle verschillende stakeholders met elk hun eigen specialisme vertegenwoordigd zijn. Uiteraard is de cliënt dan een belangrijke partij. Wij vertegenwoordigen de stem van zwangere vrouwen bij meerdere structurele of tijdelijke overleggen. Lees hieronder meer over wat we allemaal doen.

Handreiking prenataal huisbezoek

Er is een wetsvoorstel ingediend om een prenataal huisbezoek van JGZ aan te bieden aan zwangere vrouwen en/of gezinnen in een kwetsbare situatie. Hiermee kan mogelijk worden voorzien in ondersteuning op maat in lijn met de wensen en mogelijkheden van de ouders. Dit kan vervolgens een gezonde ontwikkeling van het ongeboren kind bevorderen en het ontstaan van gezondheids- en ontwikkelingsrisico’s voor het kind beperken, passend in de lijn van het actieprogramma Kansrijke Start. Het huidige prenatale huisbezoek door de JGZ kent in Nederland diverse vormen, de variatie is groot. Stichting Zelfbewustzwanger neemt deel aan de expertisegroep.

Adviesgroep Project Perinatale Kinderbescherming

Bij TNO is er een korte studie gestart over de samenwerking rondom kinderbeschermingsmaatregelen tijdens de perinatale periode. Het doel van het onderzoek is om de samenwerking bij de voorbereiding en uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen rond de geboorte landelijk te verbeteren. Een zwangerschap met een ondertoezichtstelling en met name een uithuisplaatsing bij de geboorte is traumatisch voor vrouwen en hun eventuele partner. Maar ook voor de betrokken professionals hebben deze situaties grote impact, o.a. het geheimhouden van een op handen zijnde uithuisplaatsing naar de patiënt wordt als zeer belastend ervaren.

Ontwikkeling regiobeelden

Stichting Zelfbewustzwanger is betrokken bij de ontwikkeling van een tweetal regiobeelden: Amsterdam & Amstelland en Kansrijke Start Amsterdam. Tijdens deze projecten wordt in kaart gebracht waar zwangere vrouwen zijn aan het begin van de bevalling, tijdens de bevalling en aan het eind van de bevalling en wat de redenen zijn dat zij zich verplaatsen. Daarbij wordt onderscheidt gemaakt tussen verschillende subcategorieën zwangere vrouwen en 1ste versus 2de lijns zorg. Deze inzichten kunnen mogelijk bijdragen aan het beter organiseren van de geboortezorg, zodat de juiste zorg op de juiste plek (JZOJP) wordt aangeboden.

Handboek Antenataal CTG

Een antenataal cardiotogram (CTG) is een registratie van de foetale harttonen om de conditie van de foetus tijdens de zwangerschap te monitoren. Het antenataal ctg vindt binnen de reguliere zorg in het ziekenhuis plaats. Dankzij technologische ontwikkelingen is de apparatuur nu ook mobiel beschikbaar, wat het maken van de ctg op de versloskundigenpraktijk of bij de cliënt thuis mogelijk maakt. Hierdoor is het mogelijk om de zorg te geven op de locatie die de cliënt wenst. Stichting Zelfbewustzwanger geeft feedback op het handboek dat daartoe in ontwikkeling is.

 

CPZ Expert-adviesgroep Samenwerkingsafspraken Geboortezorg

Stichting Zelfbewustzwanger neemt deel aan de CPZ expertgroep-adviesgroep samenwerkingsafspraken geboortezorg. Het doel is om een advies uit te brengen over de basis waarop er samenwerkingsafspraken gemaakt gaan worden binnen de geboortezorg. Een belangrijk onderdeel binnen de samenwerkingsafspraken is de Verloskundig Indicatie Lijst. Het doel van deze expert-adviesgroep is het herijken van de bestaande samenwerkingsafspraken ter ondersteuning van het werkveld. De samenwerkingsafspraken zijn een vertaalslag van landelijke normen en richtlijnen naar lokale protocollen en zorgpaden.

CPZ Projectgroep Geboortezorgplan – BabyConnect

 

In deze CPZ projectgroep worden verschillende onderwerpen besproken die relevant zijn voor het geboortezorgplan, zowel de inhoud als de technische kant. Op inhoudelijk vlak zijn er verschillende informatiekaarten in ontwikkeling. Het gaat erom dat de zwangere vrouw  haar keuzes omtrent de geboortezorg die wordt aangeboden kan vastleggen in haar persoonlijke gezondheidsomgeving. De technische kant houdt verband met hoe de persoonlijke gegevens qua techniek verwerkt kunnen worden in relatie tot het BabyConnect programma.

KNOV Klankbordgroep Experts Positieve Gezondheid

 

De klankbordgroep Experts Positieve Gezondheid is de naam voor een overleg met een speciaal samengestelde groep personen of organisaties, die aangeeft wat er leeft op het gebied van Positieve Gezondheid in de geboortezorg. Meningen, kennis, ervaringen en inzichten worden gedeeld met elkaar in de groep. Ook de doelen en de vooruitgang van het project worden besproken. De klankborgroep heeft in het proces een adviserende rol richting het projectteam. Stichting Zelfbewustzwanger neemt deel om het cliëntenperspectief in te brengen.

Expertpanel Project Vroegsignalering  Leefstijl & Zwangerschap

Hoe adviseren verloskundigen (aanstaande) ouders over gezonde voeding, stoppen met roken en het gebruik van alcohol? Wat gaat er goed en wat kan beter? In een online vragenlijst gaven 335 verloskundigen antwoord op deze en andere vragen over het bespreken van een gezonde leefstijl. De antwoorden geven inzicht in wat verloskundigen al doen en in wat zij nog nodig hebben om hun aanpak te versterken. Daarmee kunnen de KNOV, het Voedingscentrum en het Trimbos-instituut nieuwe materialen ontwikkelen om verloskundigen beter te ondersteunen bij vroegsignalering. Stichting Zelfbewustzwanger neemt deel aan het expertpanel om de stem van de zwangere vrouw te vertegenwoordigen. 

Commissie Kwaliteitsbeleid KNOV

 

 

De KNOV staat voor Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen en is de landelijke koepelorganisatie voor verloskundigen. De Commissie Kwaliteitsbeleid KNOV richt zich op agendering, prioritering en selectie van onderwerpen en (deel)projecten die voor het kwaliteitsbeleid voor verloskundigen relevant zijn. Wij nemen samen met de Patiëntenfederatie Nederland deel aan deze commissie om de belangen van de zwangere vrouw te behartigen.

 

Adviesraad Netwerk Geboortezorg NWNL

 

 

Het Netwerk Geboortezorg Noordwest Nederland is een samenwerkingsverband van ziekenhuizen, verloskundigenpraktijken, kraamzorgorganisaties en jeugdgezondheidszorg in Noord-Holland en Flevoland. Wij zijn lid van de adviesraad en behartigen de belangen van de zwangere vrouw bij alle onderwerpen die worden besproken. Het Netwerk Geboortezorg heeft onder andere de volgende doelen geformuleerd:

  • Vergroten van de patiëntveiligheid, in het bijzonder rondom overdracht van zorg;
  • Versterken van de positie van (aanstaande) zwangere vrouwen en hun partner.

Het Netwerk Geboortezorg is 1 van de 9 consortia waaruit het landelijke kennisnetwerk geboortezorg bestaat. Lees hier meer over de consortia.

 

Klankbordgroep Indiceren in de Kraamzorg

 

Het doel van het project is te komen tot een nieuwe manier van indiceren van kraamzorg die aansluit bij de behoeften van de cliënt, de sector en de partners in de integrale geboortezorg, zodat kraamzorg echt op maat kan worden geïndiceerd. De klankbordgroep is opgericht om de betrokkenheid en het draagvlak van de stakeholders te waarborgen. Stichting Zelfbewustzwanger neemt deel aan de klankbordgroep in samenwerking met Patiëntenfederatie Nederland, Stichting Kind & Ziekenhuis en de Hellp-stichting om de stem van kraamvrouwen te vertegenwoordigen.

 

 

Adviesraad BUZZ-project

 

Het BUZZ project (Bespreken Uitkomsten Zwangerschap met de Zwangere) heeft tot doel om zwangere en recent bevallen vrouwen beter inzicht te geven in de voor haar relevante keuzes en uitkomsten, zodat zij geïnformeerd kan beslissen over haar zorg en voor haar (ongeboren) kind. Daarnaast kunnen de uitkomsten gebruikt worden voor het verbeteren van de kwaliteit van de zorgverlening, benchmarking, het verzamelen van cliëntervaringen en voor onderzoek. Stichting Zelfbewustzwanger neemt samen met Patiëntenfederatie Nederland deel aan de adviesraad van dit project om de belangen van de zwangere vrouw te behartigen.